miércoles, 18 de julio de 2012

Weirdness

‎"We are all a little weird, and Life's a little weird, and when we find someone whose weirdness is compatible with ours, we join up with them in mutual weirdness and call it love" -Dr Seuss 

tots som una mica raros, i la vida es una mica rara, i quan trobem algú amb una raresa compatible amb la nostra, ens unim amb ells en una raresa mutua i li diem amor. Dr Seuss